آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

زبان – نقص و آسیب زبان

0

نقص و آسیب زبان

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی زبان تو درد می‌کند یا دچار عیب و ایرادی شده است، تعبیرش این است که حرفی می‌زنی که به خاطر آن دچار رنج و گرفتاری خواهی شد و وبال گردن تو می‌شود، و اگر بازرگان هستی این خواب را ببینی یـعـنـی در تجارت و معامله دروغ خواهی گفت.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی زبان تو برگشته است، یـعـنـی بیچاره و بیمار می‌شوی.اگر ببینی زبان تو ورم کرده است، یـعـنـی به اندازۀ آن با حرف‌ها و گفتار خودت مال و اموال به دست می‌آوری.اگر ببینی زبان تو زخمی شده است، یـعـنـی به کسی تهمت و بهتان می‌زنی یا بر علیه کسی شهادت و گواهی دروغ خواهی داد .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی با دست خودت زبانت را بریده‌ای تا نتوانی حرف بزنی، یـعـنـی از حرف‌های باطل توبه می‌کنی و کم‌حرف می‌شوی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی زبان تو بریده شده است، یـعـنـی درستکار و پرهیزکار خواهی بود. اگر ببینی زبان تو بریده و ناقص شده (البته بدون دشمنی با کسی) یـعـنـی در زمانی که باید استدلال و حجت و دلیل بیاوری نمی‌توانی حرف بزنی. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی سر زبانت بطوری بریده شده است که نمی‌توانی صحبت کنی، یـعـنـی کار و مسائل تو بیشتر به وسیلۀ وکیلت انجام می‌شود. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی زبان شخص گدا را بریده‌ای، یـعـنـی چیزی به گدا خواهی داد تا دیگر از تو گدائی نکند و زبانش کوتاه شود. اگر ببینی زبان زن‌ها را بریده‌ای، یـعـنـی پرده و پوشش و حجاب تو پاره می‌شود.

نقص و آسیب زبان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم