آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

زبان‌های مختلف

0

زبان‌های مختلف

عربی: ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی به زبان عربی چیزی گفته‌ای یا شنیده‌ای، تعبیرش این است که بین تو و اشخاص بزرگ و رئیس و سرور ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود و از آن‌ها به عزت و جاه می‌رسی و اخبار و روایات مربوط به پیامبر (ص) را خواهی شنید.

فارسی: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی به زبان فارسی چیزی گفته‌ای یا شنیده‌ای، یـعـنـی بین تو و اشخاص بزرگ و رئیس و سرور ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود و از آن‌ها به تو خوبی و نیکی می‌رسد.

عبری: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی به زبان عبری چیزی گفته یا شنیده‌ای، یـعـنـی به تو ارث و میراث می‌رسد.

هندو: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی به زبان هندو چیزی گفته‌ای یا شنیده‌ای، یـعـنـی با مردم بی‌اصل و نسب و پست و کوته‌فکر سر وکار پیدا می‌کنی.

ترکی: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی به زبان ترکی چیزی گفته‌ای یا شنیده‌ای، یـعـنـی حرف ناخوشایندی می‌شنوی یا اینکه گرفتار شخص بدکرداری می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

قبطی: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی به زبان قبطی چیزی گفته‌ای یا شنیده‌ای، یـعـنـی اخبار و احوال اشخاص زمیندار و صاحب ملک و املاک را می‌شنوی و بین تو و آن‌ها ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود.

خوارزمی: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی به زبان خوارزمی چیزی گفته‌ای یا شنیده‌ای، یـعـنـی خبر ناگواری می‌شنوی یا گرفتار کاری می‌شوی.

صیقلانی: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی به زبان صیقلانی چیزی گفته‌ای یا شنیده‌ای، یـعـنـی با مردم بی انصاف سر و کار پیدا می‌کنی.

یونانی: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی به زبان یونانی چیزی گفته‌ای یا شنیده‌ای، یـعـنـی مشغول دانش و حکمت و علم کلام می‌شوی.

گرجی: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی به زبان گرجی چیزی گفته‌ای یا شنیده‌ای، یـعـنـی به خاطر ارتباط و مصاحبت با شخصی بداخلاق و نادان دچار غم و اندوه می‌شوی.زبانِ ناآشنا: اگر ببینی به زبان ناشناسی چیزی گفته‌ای یا شنیده‌ای، بطوری که آن زبان را تا به حال نشنیده‌ای و نمی‌دانی که چه چیزی گفته‌ای یا شنیده‌ای، یـعـنـی در انجام کاری دچار حیرت و سرگردانی می‌شوی و نمی‌دانی که چطور از آن خلاص شوی.تمامی زبان‌ها: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی به همۀ زبان‌ها چیزی گفته‌ای یا شنیده‌ای، یـعـنـی به انجام همه کارها اقدام می‌کنی و از آن‌ها به تو سود و منفعت می‌رسد.

زبان‌های مختلف

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم