آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

زالو

0

زالو

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زالو، دشمن طمعکار می‌باشد.اگر در خواب ببینی زالو خون بدن تو را مکیده است، تعبیرش این است که دشمن بر تو غلبه می‌کند و به اندازه خونی که خورده است دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی زالوهای زیادی روی بدن تو چسبیده و خونت را می‌مکند، یـعـنـی به اندازه خونی که مکیده‌اند، دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی و گرفتار غم و اندوه خواهی شد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی زالو به بدن تو چسبیده ولی خونی نمی‌مکد و گزندی نمی‌رساند، یـعـنـی هیچ آسیبی از دشمن به تو نمی‌رسد.اگر ببینی زالویی وارد گلوی تو شده است، یـعـنـی در خانه خودت دشمن خواهی داشت و به اندازه‌ای که زالو به گلوی تو صدمه زده، آن شخص به تو صدمه خواهد زد (دفع بلا و گرفتاری).ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی زالو را از بدن خودت جدا نموده‌ای و کشته‌ای، یـعـنـی دشمن را شکست می‌دهی.

زالو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم