آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

زالزالک

0

زالزالک

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی زالزاک می‌خوری، تعبیرش این است که به اندازه آن دچار رنج و بیماری می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی زالزالک داری و به کسی داده‌ای یا از خانه بیرون ریخته‌ای و از آن نخوردی، یـعـنـی از رنج و بیماری در امان می‌مانی. به هر صورت خوردن زالزالک تعبیر خوبی ندارد.

زالزالک

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم