آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

زاغ

0

زاغ

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب یک زاغ ببینی، تعبیرش «کنیزک» هندی می‌باشد، ‌‌‌‌‌ ولی اگر در خواب چندین زاغ ببینی تعبیرش لشکر است، ولی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دیدن زاغ، مرد «فاسق» و دروغگو می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی زاغی را به دست آورده‌ای یا کسی آن را به تو داده است، تعبیرش این است که با چنین شخصی فریفتۀ کار باطلی می‌شوی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی زاغی را به دست آورده‌ای و پنهان نموده‌ای، یـعـنـی به دنبال کارهای بیهوده و باطل و هوی و هوس خواهی بود .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی زاغی را کشته‌ای، یـعـنـی بر شخصی که گفته شد غلبه می‌کنی او را شکست می‌دهی، ‌‌‌‌‌ ولی کرمانی می‌گوید: یـعـنـی خانوادۀ تو دچار مصیبت می‌شوند.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی زاغ‌ها در جائی جمع شده‌اند، یـعـنـی در آنجا افراد دزد و فاسق جمع می‌شوند.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی زاغ‌های زیادی از هوا آمده‌اند و رد می‌شوند، یـعـنـی به اندازه آن زاغ‌ها در آن سرزمین لشکری وارد می‌شود.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی زاغی را معالجه و درمان می‌کنی، یـعـنـی مرد دزدی را پند و نصیحت خواهی کرد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پوست زاغی را کنده‌ای، یـعـنـی با زنی غریب زنا می‌کنی.اگر ببینی گوشت زاغ می‌خوری، یـعـنـی از مال و اموال مردی فاسق مصرف می‌کنی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی زاغی با منقار از خانۀ تو چیزی برداشته است، یـعـنـی شخصی هندو یا فاسق از خانه تو چیزی میدزدد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی زاغ با تو صحبت می‌کند، یـعـنـی از خبرها مطلع می‌شوی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در شلوار تو هم زاغ رفته است و هم قرقاول، یـعـنـی فرزند تو با کنیزت فساد خواهد کرد.

زاغ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم