آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ریگ

0

ریگ

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ریگ، منفعت و مال و اموال می‌باشد.اگر در خواب ببینی ریگ می‌خوری یا جمع می‌کنی، تعبیرش این است که به اندازه آن‌ها مال و اموال جمع می‌کنی. اگر ببینی سنگریزه به خانه می‌بری، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری .اگر ببینی به کسی ریگ می‌دهی، یـعـنـی به اندازۀ آن‌ها به آن شخص خیر و منفعت می‌رسانی.اگر ببینی در میان ریگ‌ها می‌روی، یـعـنـی به اندازه آن ریگ‌ها برای معاش و مایحتاج زندگانی مشغول کاری خواهی شد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از آسمان ریگ یا خاک کمی می‌بارد، تعبیرش خوب می‌باشد، ولی اگر زیاد باشد تعبیرش بد است.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای ریگ عبارتند از: ۱– مشغول بودن به دین و دنیا(مخصوصاًً اگر ریگ‌ها زیاد باشد) ۲– مال و اموال ۳– منفعت ۴– بلندپایگی و والایی، ولی با رنج و عذاب

ریگ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم