آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ریش – کنده شدن یا ریختن

0

کنده شدن یا ریختن

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی ریش خود را با دندان بریده‌ای، تعبیرش این است که خانوادۀ تو دچار ضرر و زیان می‌شوند.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی دست در ریش خودت کرده‌ای و پاره‌ای از آن کنده و ریختی، یـعـنـی مال و اموال را از دست می‌دهی. اگر ببینی پاره‌ای از ریش را در چیزی قرار داده و نگه داشته‌ای، یـعـنـی مال و اموال را نگه میداری و به کسی نمی‌دهی.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی ریش تو کنده شده است، یـعـنـی حرمت و احترام تو از بین می‌رود و خوار و حقیر می‌شوی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی به خاطر مرض و بیماری ریش‌هایت ریخته است، یـعـنـی خطر این وجود دارد که دچار مرگ ناگهانی بشوی و همچنین آبرو و مال و اموال خود را از دست بدهی (دفع بلا و گرفتاری).

کنده شدن یا ریختن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم