آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ریش – سایر موارد

0

سایر موارد

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی ریش تو خیلی صاف و روشن و براق می‌باشد، تعبیرش این است که کار سرپرستی تو بر منزل و همچنین زینت و آرایش تو بهتر می‌شود.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی ریش‌هایت کوسه‌ای می‌باشد [یعنی کم‌پشت و تُنُک هستند] تعبیرش این است که حرمت و احترام و مال و اموال تو کمتر می‌شود.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر کودک نابالغی در خواب ببیند که ریش درآورده است، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).اگر زنی در خواب ببیند که ریش دارد، یـعـنـی غمگین و ناراحت می‌شود و احتمالاًً کاری کند که باعث رسوائی او خواهد شد. اگر مردی در خواب ببیند که زنش ریش دارد، یـعـنـی زنش هیچ وقت فرزندی به دنیا نمی‌آورد، ولی اگر فرزندی داشته باشد، در بین قوم و خویش بزرگ و سرشناس می‌شود.اگر ببینی کسی ریش تو را گرفته و می‌کشد، یـعـنـی کسی مال تو را به ارث می‌برد و مصرف می‌کند، و اگر ببینی تو ریش کسی را گرفته‌ای و می‌کشی، یـعـنـی تو مال و اموال آن شخص را به ارث می‌بری.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای ریش عبارتند از: ۱– بیع و خرید و فروش ۲– عزت و جاه ۳– مرتبه و مقام ۴– هیبت۵– منزلت ۶– نیکویی ۷– به ازدواج درآوردن و تزویج ۸– مال و اموال ۹– فرزند ۱۰– گرامی شدن

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم