آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ریش – رنگ ریش

0

رنگ ریش

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی ریش‌هایت سیاه و قرمز می‌باشد، تعبیرش این است که به خاطر سرپرستی و ریاست بر خانه دچار شکایت و قضاوت و داوری می‌شوی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی جوان شده‌ای و ریش‌های سفید تو سیاه شده است، یـعـنـی پست و فرومایه می‌شوی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی ریش‌هایت سفید شده است، یـعـنـی وقار و صبر و بردباری تو بیشتر می‌شود ولی دچار غم و اندوه خواهی شد. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینیپیر شده‌ای و ریش‌های تو سفید شده است، یـعـنـی به عزت و شرافت می‌رسی . اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی تمام ریش‌هایت سفید شده و موی سیاهی در آن وجود ندارد، یـعـنـی مقداری از حرمت و احترام تو کم می‌شود. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی موی سفید را از ریش خودت کنده‌ای، یـعـنـی با سنت پیغمبر (ص) مخالفت می‌کنی.

رنگ ریش

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم