آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ریش تراشیده

0

ریش تراشیده

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی ریش‌هایت تراشیده می‌باشد، تعبیرش این است که به خاطر معاش و مایحتاج زندگانی خوار و ذلیل می‌شوی. اگر ببینی کسی سر و ریش تو را زده است، یـعـنـی احترام و آبروی تو از بین می‌رود. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی همۀ ریش‌هایت را تراشیده‌اند و جای تراشیدن زخمی شده است، یـعـنـی حرمت و جاه تو کم می‌شود. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی همۀ ریش‌های خود را بریده‌ای و زده‌ای، یـعـنـی هم ضرر و زیان مالی می‌بینی و هم به حرمت و احترام تو آسیب و خدشه وارد می‌شود.ابن عباس می‌گوید: تعبیر تراشیدن ریش برای دربانها (حاجبان)، زندانیها و کسانی که ترسیده‌اند خوب و نیکو می‌باشد، ولی برای ثروتمندان و جواهرفروشان و کسانی که دارای نعمت می‌باشند، بد خواهد بود.

ریش تراشیده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم