آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ریش – اندازۀ ریش

0

اندازۀ ریش

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی ریش‌هایت کوتاه و کم می‌باشند، تعبیرش این است که بدهی تو پرداخت می‌شود یا اگر ناراحت و غمگین باشی، از غم و ناراحتی خلاص می‌شوی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی ریش‌های تو مثل ریش‌های پدرت متناسب می‌باشد، یـعـنـی از پدرت به تو ارث و میراث می‌رسد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی ریش تو بلند و دراز و متناسب می‌باشد، یـعـنـی کار و سرپرستی و ریاست تو بر خانه درست می‌شود، بعضی از تعبیرگران نیز می‌گویند: اگر ببینی ریش تو بلند می‌باشد، ولی نه تا حدی که از ناف بگذرد، یـعـنـی به مال و اموال می‌رسی، ولی اگر ببینی ریش تو به قدری دراز شده است که از ناف گذشته است، تعبیرش غم و اندوه است،‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: یـعـنـی فقیر و بدهکار خواهی شد یا دچار غم و اندوه می‌شوی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی ریش خودت را روی زمین می‌کشی، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی (دفع بلا و گرفتاری).

اندازۀ ریش

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم