آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ریحان

0

ریحان

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب، ریحان سبز و پاکیزه و خوشبوئی ببینی، تعبیرش این است که صاحب فرزند می‌شوی. حضرت دانیال (ع)می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی در باغ تو ریحان سبز و بلند شده و بوی آن به مشامت می‌رسد، تعبیرش این است که صاحب فرزند شجاع و دانا و عاقلی می‌شوی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی ریحان در جای مخصوص به خودش قرار دارد، یـعـنـی صاحبش کارهای نیکو انجام می‌دهد، ولی اگر ببینی در جای مخصوص به خودش نیست، تعبیرش غم و اندوه می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).ابن سیرین می‌گوید: تعبیر کندن ریحان، غم و اندوه می‌باشد،‌‌‌‌‌ جابر می‌گوید: اگر ببینی ریحان را از زمین کندی، یـعـنـی از دوستی و همنشینی با شخصی بزرگ و نیک جدا خواهی شد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای ریحان عبارتند از: ۱– ازدواج با زن ۲«کنیزک» ۳– دوست ۴– فرزند ۵– سخن خوب و خوش ۶– مجلس علم ۷– رفتار خوب و نیک.

ریحان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم