آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

روغن

0

تعبیر کلی

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب روغن، مال و نعمت می‌باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرکنندگان گفته‌اند: تعبیرش ارث و میراث است، ‌‌‌‌‌ ولی اسماعیل بن اشعث می‌گوید: تعبیر خواب روغن غم و اندوه می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب خوردن و مالیدن روغن به خود، آرایش می‌باشد، ولی اگر بیش از اندازه باشد تعبیرش غم و اندوه است.

تعبیر کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم