آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

روغن – سایر موارد

0

سایر موارد

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی همۀ بدن تو روغنی شده است، تعبیرش این است که بیمار می‌شوی. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی لباس تو روغن‌آلود شده است، یـعـنـی غمگین و ناراحت می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای روغن بد و گندیده عبارتند از: ۱– زن روسا ۲– مرد«فاسق» ۳– سخن‌های زشت برای انکار و رد کردن چیزی یا کسی.تعبیرهای روغن خوب عبارتند از: ۱– زن زیبا ۲«کنیزک» زیبا ۳– تحسین خوب و نیک ۴– سود و منفعت ۵– حرف‌های خوب و خوش ۶– طبع‌ها و سرشت‌های خوب و نیک.

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم