آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

روغن – انواع روغن

0

انواع روغن

روغن گاو: ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی روغن گاو، داری و یا کسی به تو بخشیده است و از آن می‌خوری، تعبیرش این است که هم مال و اموال به دست می‌آوری و هم ارث و میراث و به طور کلی تعبیر روغن گاو از سایر روغن‌ها بهتر می‌باشد.

روغن دنبه و کنجد: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر روغن دنبه و روغن کنجد، علم و دانش و حکمت می‌باشد.

روغن زیتون: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر روغن زیتون، علم و دانش و حکمت می‌باشد، ‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش مال و نعمت و خیر و برکت می‌باشد . ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی روغن زیتون را تصفیه و صاف می‌کنی و از آن می‌خوری، یـعـنـی به اندازه آن خیر و منفعت به دست می‌آوری، اسماعیل بن اشعث نیز می‌گوید: تعبیر خوردن روغن زیتون، مال و اموال می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی روغن زیتون به بدن خودت می‌مالی، یـعـنـی سوگند دروغ می‌خوری و خلاف وعده می‌کنی، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَیُدْهِنُونَ آنان همین را می‌خواهند که تو سازش کنی و آن‌ها هم با تو بسازند (قلم-۹) .

روغن گل یا بنفشه: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر روغن بنفشه، سود و منفعت از طرف شخصی زمیندار و صاحب و ملک و املاک می‌باشد. اگر ببینی در داخل شیشه روغن گل یا روغن بنفشه می‌باشد، یـعـنـی با زن ثروتمند و دینداری ازدواج می‌کنی.

روغن خیری: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر روغن خیری، سود و منفعت از طرف مرد «عرب»می‌باشد.

روغن نرگس: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر روغن نرگس، سود و منفعت از طرف مرد روستائی می‌باشد.

روغن شاه بلوط یا قسط: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر روغن شاه بلوط و روغن قسط، سود و منفعت از طرف رومی‌ها می‌باشد. 

انواع روغن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم