آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

روغن‌گیری (عصاری و …)

0

روغن‌گیری (عصاری و …)

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر روغن‌گیر، شخصی می‌باشد که یاری کنندۀ کسی است که با او معاشرت و همنشینی داشته باشد.تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی روغن‌گیری می‌کنی، تعبیرش این است که کاری انجام می‌دهی که موجب می‌شود مردم تو را تحسین و ستایش کنند و در جهان به خوبی مشهور شوی .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از مغز بادام تلخ، روغن بیرون می‌آید، یـعـنـی به اندازه روغنی که دیده‌ای، از مرد خسیسی به تو سود و منفعت می‌رسد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از مغز گردو روغن می‌گیری، یـعـنـی از شخص خسیسی مال و اموال به دست می‌آوری.

روغن‌گیری (عصاری و …)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم