آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

روغن‌مالی سر و بدن

0

روغن‌مالی سر و بدن

جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب مالیدن روغن به خود، آرایش می‌باشد، ولی اگر بیش از اندازه باشد تعبیرش غم و اندوه است، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر در خواب ببینی به سر خودت بیش از اندازه روغن مالیده‌ای به طوری که چکه می‌کند، تعبیرش این است که دچار غم و مصیبت خواهی شد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی به سر خودت روغن می‌مالی، تعبیرش زینت و آرایش دنیا می‌باشد. اگر ببینی آن روغنی که سر خودت مالیده‌ای، ناخوشایند و گندیده بوده است، یـعـنـی مردم از تو بدگوئی می‌کنند، ولی اگر ببینی به سر خودت روغن‌های خوشبوئی مثل روغن گل و یاسمن و بنفشه و… مالیده‌ای، تعبیرش زینت و آراستگی و تحسین و ستایش می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کسی به سر تو روغن می‌مالد، یـعـنـی بر تو مکر و حیله‌ای ترتیب می‌دهد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی همۀ بدن تو روغنی شده است، یـعـنـی بیمار می‌شوی. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی لباس تو روغن‌آلود شده است، یـعـنـی غمگین و ناراحت می‌شوی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی روغن را به سینۀ خودت مالیده‌ای، یـعـنـی قسم و سوگند دروغ می‌خوری. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی روغن زیتون به بدن خودت می‌مالی، سوگند دروغ می‌خوری و خلاف وعده می‌کنی، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَیُدْهِنُونَ _ آنان همین را می‌خواهند که تو سازش کنی و آن‌ها هم با تو بسازند (قلم-۹) .

روغن‌مالی سر و بدن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم