آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

روش های مانیه تیزم ور های مشهور جهان

0

روش های مانیه تیزم ور های مشهور جهان

 

دستورات خواب

عده‌ای از مانیه‌تیزورهای مشهور جهان بعد از سال‌ها کار و تجسس هر یک اصولی خاص از خود به یادگار گذاشته‌اند که اکنون به بررسی برخی از آنها در این کتاب می‌پردازیم که به نام خود ایشان موسوم می‌باشد.

hip-hamid-azar

دستور دکتر برنهایم

به سوژه می‌گفت که «فکر خواب را کند» و در چشمان او نگاه کرده و امر می‌نمود که «نگاه خود را در چشمان وی معطوف دارد» در آن هنگام شروع به تلقین کرده و در آن اصرار می‌ورزید و با دو دست خود از برابر چشم‌های معمول از بالا به پایین چندین پاس می‌داد و آمرانه می‌گفت «بخوابید». دکتر برنهایم همیشه سوژه را با این اصول به خواب می‌برد.

اصول دکتر ریشه

در برابر معمول می‌نشست و انگشتان بزرگ او را در هر یک از دستانش  می‌گرفت و تقریباً مدت سه و یا چهار دقیقه فشار می‌داد و بعد از بالا به پایین از برابر چشم‌های او پاس می‌داد و او را به خواب می‌برد، البته این اصول برای مجربین و استادان آسان است و برای آنانی که تازه شروع به عملیات کرده‌اند خیلی مشکل می‌باشد.

دستور راهب فاریا

سوژه را راحت می‌نشانید و می‌گفت که «در فکر خواب باشید» و در چشمان او نگاه کرده، دست راست خود را آمرانه بلند نموده و چشمان خود را به معمول معطوف می‌کرد و بعداً چند قدم پیش رفته و امر به خوابیدن می‌نمود و سپس به سرعت دست خود را پایین می‌آورد و شخص را می‌خوابانید، چنان‌که این عمل در سوژه تأثیری نمی‌بخشید پیش می‌رفت و نوک انگشتان را جمع کرده و در پیشانی او قرار می‌داد و آمرانه تلقین خواب نمود.

تصویر ص ۵۲: اصول راهب فاریا

اصول خواب کرلینک

“کرلینک” معمول را راحت می‌نشانید و صندلی را طوری می‌گذاشت که روشنایی از پشت معمول می افتاد و می‌گفت «در فکر خواب باشد» و  هم‌چنین دست‌های خود را روی دست‌های معمول گذاشته و بدون این‌که تلقین را قطع کند چشمان خود راد ر چشم معمول دوخته و می گفت «پلک چشمان شما آرام‌آرام سنگین می‌شود» و در این امر اصرار می‌نمود و سپس چند پاس از سر تا روی معده داده و از بالا به پایین به طور سنگین پایین می‌آورد و بعد انگشتان شست خود را در روی پلک‌های چشمان او می‌گذاشت و مختصر فشاری وارد می‌آورد و تلقین می‌نمود «راحت بخوابید».

دستور پیکمان

“پیکمان” معمول را سرپا نگهداشته و خود در طرف چپ او قرار می‌گرفت و در برابر چشمان او تقریباً به فاصله ۱۵ سانتی‌متر انگشتری را که در انگشت دست چپ‌اش بود نگاه می‌داشت تا نظر او را به آن معطوف دارد، سپس دست راست را در پشت معمول می‌گذاشت و یا به سر و پشت او در امتداد ستون فقرات پاس می‌داد تا این‌که سوژه به خواب می‌رفت.

اصول دکتر لیه بو

دست خود را در پیشانی سوژه قرار می‌داد و برای بستن پلک‌های چشم معمول، آن را آرام آرام و سنگین پایین می‌آورد، در عین حال با صدایی که کم‌کم سنگین می‌شد تلقین می‌نمود که «پلک‌های چشمان تو سنگین شده و بسته می‌شوند، بخوابید» و اصرار می‌کرد تا سوژه به خواب می‌رفت.

اصول کسمان

در برابر سوژه نشسته و می‌گفت «چشم‌های خود را ببندد» بعد دست‌های سوژه را به دست می‌گرفت به طوری که انگشتان شست خود و معمول  بهم متصل باشد و  تلقین می‌کرد که «مقاومت ننمایید» و در طرف ۲ تا ۱۰ دقیقه چشمان معمول سنگین شده و سپس چند پاس به سر او می‌داد تا می‌خوابید.

دستورات خواب موتن

“موتن” معمول را به راحتی می نشانید و انگشتان شست خود را به انگشتان شست او متصل کرده دست‌های معمول را در دست‌های خود می‌گرفت و می‌گفت که «به چشمانش نگاه نماید»، نظر خود را نیز در چشمان معمول معطوف می‌کرد، در  این حالت از ۱۰ تا ۱۶ دقیقه مکث می‌کرد چنان‌که سوژه حساس بود زود می‌خوابید زیرا این مدت برای به خواب رفتن معمول حساس کافی می‌باشد.

آن وقت دست‌های او را رها می‌کرد و بر پا می‌ایستاد و دست‌های خود را تا بالای سر او بلند نموده و به فاصله چند سانتی‌متر نگاه می‌داشت. بعد از چند ثانیه مکث از طرفین سر او دست‌ها را پایین می‌آورد و در برابر گوش‌های معمول نیز مجدداً چند ثانیه‌ای صبر می‌نمود.

بعد انگشتان خود را قائم به بینی او نزدیک کرده و متعاقباً سنگین و آرام و بدون تماس تا شانه‌های او پایین می‌آورد و تا آرنج او پاس را امتداد می‌داد و مکرر دست‌ها را بالای سر معمول برده و تقریباً پنج دقیقه به این عملیات ادامه داده و چند پاس دیگر از سر تا نوک انگشتان پای معمول انجام می‌داد تا بی‌حسی به طور کامل فراهم گردد. البته دستور موتن برای معمولین غیرحساس است و معمولین حساس زود به خواب می‌روند و احتیاج به این قدر پاس‌های متعدد را ندارند.

اصول دکتر ژ-بوننه

این اصول برای معمولینی که در مقابل عامل مقاومت می‌کنند و به خواب نمی‌روند شایان توصیه می‌باشد. خود دکتر می‌گوید «در هر حالتی اصول مختلف مغناطیسی و تلقین را مخلوط کرده و استفاده می‌کنم و این هم نتیجه تحقیقات، بدون غرض من می‌باشد» و در نتیجه ظرف چند دقیقه اثرات خواب در معمول آشکار می‌شود. دکتر “بوننه” تکرار می‌کند «وضع سوژه از دو حال خارج نیست یا می‌تواند سرپا بایستد و یا نمی‌تواند»، چون حالت اول یعنی سر پا ایستادن مهم است به شرح آن می‌پردازیم.

به معمول می گوییم «متین و راست بایستد و دست‌هایش را به طور آزاد نگاه داردو سرش را بالا و چشم‌هایش را باز کند» و با انگشتان برای بستن  چشم‌ها از  بالا به پایین تا روی چشم‌ها چندین پاس  داده و فشار خفیفی به چشم سوژه وارد می‌کنیم و بعد به پشت سر او رفته و دست‌های خود را روی استخوان‌های پشت قرار می‌دهیم طوری که انگشتان شست نزدیک به ستون فقرات واقع شوند و انگشتان دیگر,سایت هیپنوتیسم دات آی آر, به طرف بالا قرار گیرد بعد از ۱۵ تا ۳۰ دقیقه دیگر بگویید که «به دست‌های شما تکیه کند» و آن وقت دست‌ها را به طرف عقب آرام آرام می کشید و چنان‌که سوژه به عقب مایل شد و حالت مجذوبی را در خویشتن احساس نمود می‌توان گفت که حساس است، چنان که در سوژه جزیی مقاومت و احتراز از  افتادن مشاهده گردد آنقدر حساس نیست و چنان‌که  این عملیات هیچ تأثیری نبخشد و یا تأثیرش کم باشد دوباره به کمک تلقین شروع به تجربه نمایید و تلقین کنید که «به طرف عقب و دست‌های شما جذب می‌شود» و چنان‌که مختصری حس نمود، بگویید که «با تمام  ایمانو  اعتقاد خود را آزاد گذاشته و از افتادن نترسد» و قبلاً نیز خبر دهید که در موقع افتادن مانع زمین خوردن ایشان خواهید بود.

سپس دست‌های خود را دو یا سه دقیقه در روی استخوان‌های پشت او قرار داده و بگویید «ترک مقاومت کند» و بعد بدون این‌که دست‌های شما از بدن او جدا شوند مختصری عقب بکشید و چنان که سوژه حساس باشد حرکات شما را تعقیب می‌کند و بدون این‌که پاهای خود را حرکت دهد به طرف عقب جذب می‌شود، چنان‌که این عملیات نیز تأثیری نداشته باشد می‌توانید توسط یک دست از بالای ستون فقرات تا پایین آن مالش دهید و دست دیگر را روی معده او قرار دهید، یا این‌که با دو دست از طرفین ستون فقرات مَس کنید و هنگام این عملیات شفاهاً و با تمرکز فکری متأثر شدن کل اعصاب و راحتی سوژه را تلقین نمایید.

بعد از چند ثانیه دیگر می‌توانید ران و پشت سوژه را مالش دهید، اگر باز تأثیری حاصل نشود آنگاه یک دست خود را روی پیشانی او قرار دهید و با انگشت کوچک همان دست چشم‌های بسته,سایت هیپنوتیسم دات آی آر, معمول را قدری فشار داده و دست دیگر را در پشت سرش قرار دهید و بعد به سرش چند پاس بدهید و اگر حساس باشد متأثر شده و به طرف عقب جذب خواهد شد و یا بدنش سنگین می‌شود و چنان که حساس نباشد و نتیجه‌ای گرفته نشود ممکن است با تلقین در سوژه نفوذ کرد، به عبارت دیگر به تلقینات خود ادامه دهید. 

حبابی را در برابر چشمان معمول  قرار داده و یا به دست خود معمول می‌دهید تا در آن نگاه نماید و فکر خواب را بکند و آن‌وقت ایشان را ترک کرده و بگذارید ۴ تا ۵ دقیقه بدان حباب نگاه نماید و چون سرپا ایستاده است بایستی مواطب باشید تا موازنه خود را حفظ کرده و چشم‌هایش بسته و به زمین نخورد.

چنان‌که معمول از تجربه‌های شما خسته شود آنگاه او را می‌نشانید و باز حباب را به دستش می‌دهید و می‌گویید «در ۳۰ یا ۴۰ سانتی‌متری معده یا چشمان خود نگاهدارد و نظر خود را معطوف به آن نماید و فکر خواب کند» و ۵ تا ۲۰ دقیقه این حالت حفظ شود تا خوب تأثیر نماید. معمولی که حساس  است در  آن هنگام چشم‌های خود را می‌بندد و اگر چشمانش بسته نشود  خودتان کمک کنید و چشم‌های سوژه را ببندید، بعد تلقین نمایید که «چشم‌های شما دیگر باز نمی‌شوند» و چنان‌که نتوانست باز کند، حساس است و اگر باز کرد مجدداً سر معمول را مالش می‌دهید و برای دفعه دیگری جلسه را واگذار کرده و عملیات را ختم نمایید، زیرا ممکن است در اولین جلسه به خواب نرود ولی در جلسه دیگر خوب و بهتر بخوابد.

دستور خواب

کف دست راست را روی سر معمول بگذارید وانگشت ابهام را در برابر چشمانش نگاهدارید تا بدان نگاه نماید و خودتان نیز در چشمان او نگاه کنید تا به خواب رود و بعد از خواب  شروع به پاس دادن نمایید.

اخطار و دستور

چنان‌که کسی  را به خواب بردید بهتر است که تلقین نمایید «هر آن خواب تو سنگین‌تر می‌شود و بدون اجازه من نمی‌توانید بیدار شوید، بخوابید» نباید این تلقینات را فراموش کرد.

تنبیه

اگر شب خواستید کسی را به خواب ببرید، بهتر است که طوری او را بنشانید که روشنایی از پشت سر او بتابد زیرا در این حالت خوب و راحت به خواب می‌رود.

اشخاص خسته زودتر به خواب می‌روند و برای همین منظور قبل از خواباندن، معمول بهتر است دستهایش را قدری افقی نگاه دارد تا مختصری تولید خستگی شود و عامل به خود فشار و زحمت بیشتری وارد نسازد.

وقتی معمول را به خواب بردید معمولاً این تلقین را به تلقینات خود اضافه می‌نمایید: «قلب و ریه و دیگر اعضای حیاتی بدن شما خوب کار می‌کنند و خون در بدن شما جریان عادی دارد و نفس‌های معمولی می‌کشید» این تلقینات باعث می‌شود که در موقع بیدار شدن معمول در خود خستگی احساس نکرده و در موقع خواب نیز ناراحت نمی‌شود.

******************************

با عضو شدن در کانال تلگرام ما هر روز از مطالب علوم عرفانی و ادعیه اذکار و همچنین از مطالب روز روانشناسی هیپنوتیزم و یوگا و موفقیت در گوشی خود در اختیار داشته باشید و در گوشی خود مطالعه کنید.

برای عضویت وارد لینک زیر شوید

http://telegram.me/inapplyoriginal

بعد از کلیک پنجره ای باز میشود و روی دکمه ok کلیک کنید و سپس وارد کانال ما میشوید در این صفحه در پایین صفحه روی دکمه join کلیک کنید تا برای همیشه عضو کانال ما شوید.

روش های مانیه تیزم ور های مشهور جهان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم