آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

روده

0

روده

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی روده‌ای را به دست آورده‌ای یا کسی آن را به تو داده است و خورده‌ای، تعبیرش این است که از بستگانت به تو خیر و منفعت می‌رسد و ممکن است که آن‌ها از طرف تو به شرافت و سعادت برسند. اگر ببینی رودۀ کسی را می‌خوری، یـعـنـی به مقداری که خورده‌ای، از اموال کسی که مال و اموال را مخفی کرده است به دست می‌آوری.اگر ببینی روده‌هایت از داخل بیرون آمده و پیدا شده است، یـعـنـی یکی از فرزندان بستگانت به بزرگی و ریاست و سروری می‌رسد، ‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش مال پنهانی است که آشکار می‌شود، یا اینکه اگر از افراد دولتی و حکومتی باشی، به حکومت و ولایتی خواهی رسید، در غیر اینصورت اگر دولتی و حکومتی نیستی به اندازه آن چیزی که دیده‌ای مال و اموال به دست می‌آوری. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی روده‌هایت از دهانَت بیرون زده است، یـعـنـی فرزندانت از دنیا می‌روند (دفع بلا و گرفتاری). اگر ببینی رودۀ کسی از دهانش بیرون زده است، یـعـنـی به اندازۀ آن، از مال و اموالی که پنهان کرده مصرف می‌کند.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای روده عبارتند از: ۱– مال حرام ۲– شفقت و دلسوزی۳– حرف‌های ناخوش ۴– فرزند ۵– زندگانی ۶– کار کردن و عمل خوش.

روده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم