آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

رودخانه – سایر موارد

0

سایر موارد

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی آب رودخانه زیادتر شده است، تعبیرش این است که اموال وزیر زیادتر می‌شود. اگر ببینی آب رودخانه به زمین فرو رفته است و هیچ چیزی از آن باقی نمانده است، یـعـنـی آن سرزمین دچار عقوبت الهی می‌شود، همانطور که در قرآن کریم آمده: قُلْ اَرَاَیْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاؤُکُمْ غَوْرًا فَمَن یَاْتِیکُم بِمَاء مَّعِینٍ _ بگو اگر آبی که شما به وسیله آن زنده‌اید در طبقات زمین فرو برود چه کسی است که آبی گوارا برایتان بیاورد؟ (ملک-۳۰).امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی چشم تو رودخانه شده است، یـعـنـی وزیر می‌شوی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی بدنت رودخانه شده است، یـعـنـی پادشاه می‌شوی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی آب دریاها و رودخانه‌ها یک‌جا جمع شده‌اند، یـعـنـی پادشاه آنجا اموال و خزانه خودش را در یک‌جا جمع خواهد کرد.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی آب رودخانه خون‌آلود شده و در جریان می‌باشد، یـعـنـی در آن سرزمین بین پادشاهان جنگ و خونریزی شدیدی بوجود می‌آید. اگر ببینی آب رودخانه سفید و پاک می‌باشد، یـعـنـی مردم معمولی وزیر را تحسین می‌کنند.اگر ببینی خودت را با آب رودخانه شسته‌ای، یـعـنـی از شر وزیر و پادشاه ایمن می‌شوی .ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر رود دجله خلیفۀ بغداد می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش پادشاه مصر می‌باشد، و تعبیر رود کُر پادشاه ارمنستان است و رود نیل پادشاه خوارزم می‌باشد، ‌‌‌‌‌و اگر ببینی از آب هر یک از رودها مشغول آشامیدن می‌باشی (در صورتی که پاک باشد)، یـعـنـی به اندازه‌ای که خورده‌ای از آنها خیر و منفعت به دست می‌آوری.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای رودخانه عبارتند از: ۱– حج ۲– بزرگی و جاه ۳– پادشاهی ۴– نعمت ۵– تجارت ۶– ریاست ۷– علم و پیروزی

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم