آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

رنگ قرمز

0

رنگ قرمز

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب رنگ قرمز، برای زن‌ها خوب است، ولی برای مردها رنج و ناخوشی می‌باشد، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر رنگ قرمز پرخاشگری و دشمنی می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی شلوار و پیراهن و کلاه و قبا و جبه و عمامه تو همگی قرمز می‌باشند، یـعـنـی جنگ و فتنه و آشوب و خونریزی را دوست داری و به مردم به اندازه قرمزی آن‌ها ظلم و ستم می‌کنی؛ اگر این خواب را در مسجد، عبادتگاه و چنین مکان‌های خوبی ببینی، شدت چیزهایی که گفته شد کمتر می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی لباس خودت را با روناس قرمز رنگ می‌کنی، یـعـنـی به عشرت و خوشی دنیوی مشغول می‌شوی و دین و ایمان را کنار می‌گذاری. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی چیزی را با سرنج قرمز می‌کنی، یـعـنـی به چیزی مشغول می‌شوی که به تو سود و منفعتی نمی‌رساند .

رنگ قرمز

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم