آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

رقص با سازهای مختلف

0

رقص با سازهای مختلف

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی با صدای طبل می‌رقصی و پایکوبی می‌کنی، تعبیرش غم و اندوه است.اگر ببینی همراه دهل زدن، نواختن نِی و رقص و پایکوبی نیز انجام می‌دهید، تعبیرش غم و اندوه و مصیبت می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی مهمانی همراه موسیقی و چنگ و چغانه و نی و رقص می‌باشد، تعبیرش مصیبت است. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی همراه چغانه، چنگ و نی و رقص برپا شده است، تعبیرش غم و اندوه و مصیبت است (دفع بلا و گرفتاری).

رقص با سازهای مختلف

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم