آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

رفو کردن

0

رفو کردن

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب رفو کردن لباس یا چیزهای دیگر، جنگ و دشمنی می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر رفوگر، شخصی است که جنگ و دعوا دارد و در بحث و جدل با هر کسی درمانده می‌شود و سعی می‌کند که کار خودش را درست کند و از دعوا و دشمنی خلاص شود.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی لباس خودت یا لباس اهل و نزدیکان، و یا دستار یا مقنعه را رفو می‌کنی، تعبیرش این است که با شخصی از بستگانت دعوا و دشمنی پیدا می‌کنی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در حال رفو کردن لباس خودت می‌باشی ولی نمی‌توانی از عهدۀ آن برآیی، یـعـنـی از جهت عیال و زن خودت دچار غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

رفو کردن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم