آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

رختخواب – سایر موارد

0

سایر موارد

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در رختخواب خوابیده‌ای، یـعـنـی به راحتی و آسایش می‌رسی، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی روی تخت یا رختخواب خوابیده‌ای، یـعـنـی بزرگی و عظمت به دست می‌آوری، ولی از راه دین و پرهیزکاری ناآگاه هستی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی روی رختخواب نرمی خوابیده‌ای، یـعـنـی آن سال برایت خوب و با برکت است. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در جای پست و حقیری روی رختخواب خوابیده‌ای، تعبیرش حقارت و پستی تو می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی روی چندین رختخواب دراز می‌کشی، یـعـنـی به تعداد رختخواب‌ها با زن‌ها ازدواج می‌کنی یا «کنیزکی» به دست می‌آوری.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در رختخوابی قرار داری که تا به حال آن را ندیده‌ای، یـعـنـی به اندازه ارزش آن دچار ضرر و زیان خواهی شد. اگر ببینی رختخوابت را روی تختی که تا به حال آن را ندیده‌ای پهن کردی و نشسته‌ای، یـعـنـی بزرگی و منزلت و احترام به دست می‌آوری و دشمنانت را شکست می‌دهی. حضرت دانیال (ع)می‌فرمایند: اگر ببینی رختخوابت در جایی قرار دارد که تا به حال آنجا را ندیده‌ای، یـعـنـی زمینی خریده و در آن کشاورزی می‌کنی، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: یـعـنـی به تو ارث و میراث می‌رسد.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی روی رختخوابی که در هوا معلق می‌باشد خوابیده‌ای، یـعـنـی زنت باعث جاه و مقام و بزرگی تو می‌شود. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی رختخوابت در هوا معلق شده است، یـعـنـی در کار خودت پیشرفت می‌کنی و به مال و ثروت می‌رسی، ‌‌‌‌‌ و اگر ببینی رختخوابت از هوا به زمین افتاده است، یـعـنـی زن تو بیمار می‌شود ولی سرانجام بهبود پیدا می‌کند.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی وضعیت و حالت رختخواب تو تغییر پیدا کرده است، یـعـنـی حال و روز زن تو دگرگون می‌شود. اگر ببینی رختخواب خریده‌ای یا رختخوابت را عوض کرده‌ای یا رختخوابت عوض شده یا از یک رختخواب به رختخواب دیگر رفته‌ای، یـعـنـی با یک زن دیگری ازدواج می‌کنی و زن فعلی خود را طلاق می‌دهی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی رختخواب ابریشمی خود را با رختخواب کرباس عوض کرده‌ای، یـعـنـی زن«فاسق» را از دست داده و با زنی درستکار ازدواج خواهی کرد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی رختخوابت را فروخته‌ای یا جمع کرده‌ای، یـعـنـی زن خود را طلاق می‌دهی یا از تو غائب می‌شود یا یکی از شما از دنیا می‌رود. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی رختخواب را به بیرون از خانه انداختی، ولی دوباره به خانه آوردی، یـعـنـی بین تو و زنت طلاق رجعی بوجود می‌آید.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی رختخواب تو آتش گرفته و سوخته است، یـعـنـی زنت از دنیا می‌رود، ‌‌‌‌‌ حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی زن خود را طلاق می‌دهی یا از دنیا می‌رود، ‌‌‌‌‌ جابر می‌گوید: یـعـنـی از دنیا می‌روی و زن تو دین و شرم و حیا ندارد (دفع بلا و گرفتاری).جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی رختخواب تو را موش جویده و سوراخ کرده است، یـعـنـی بین زن تو و شخص بد و نادرستی رابطه‌ای بوجود می‌آید و زن تو به فساد راضی می‌شود. اگر ببینی در رختخواب تو موش وجود دارد، یـعـنـی با زنی قصد فساد خواهی کرد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی روی بستر مردی آب بینی ریخته‌ای، یـعـنـی با زن او خیانت می‌کنی.اگر ببینی در رختخواب خودت مدفوع کرده‌ای، یـعـنـی مقداری از مال خودت را به زنت می‌دهی.اگر ببینی در بستر خوابیده و اذان می‌گویی، یـعـنـی با زنت الفت و دوستیخواهی داشت.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی رختخوابت در خانه یا در گودال می‌باشد و نمی‌توانی آن را بیرون بیاوری، یـعـنـی زنت دچار رنج و ناراحتی شده و از آن خلاص نمی‌شود.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای بستر عبارتند از: ۱– زن ۲– کنیزک ۳– حاکمیت ۴– معاش و معیشت و سود و منفعت و تن‌آسائی

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم