آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

رباب

0

رباب

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب رباب، کارهای لهو و بیهوده و حرف‌های دروغ می‌باشد.اگر در خواب ببینی رباب می‌زنی، تعبیرش این است که نسبت به سخنان باطل و محال خشنود و راضی خواهی بود. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر شخص بیماری در خواب ببیند که رباب می‌زند، یـعـنـی از دنیا می‌رود یا اینکه بیماریش بدتر می‌شود. اگر ببینی همراه رباب، چنگ و چغانه و نی هم نواخته می‌شود، یـعـنـی مردم آنجا دچار غم و اندوه و مصیبت می‌شوند (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی رباب را شکسته‌ای یا دور انداخته‌ای، یـعـنـی از دروغ گفتن توبه می‌کنی.

رباب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم