آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

راسو

0

راسو

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب راسو، شخص دزد می‌باشد.اگر در خواب ببینی راسو وارد خانه یا مغازه شده است، تعبیرش این است که دزد وارد آنجا می‌شود و چیزی میدزدد.اگر ببینی از گوشت راسو می‌خوری یا عضوی از اندام او را در دست گرفته‌ای، یـعـنـی مال و اموالی را از دزد می‌گیری. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت راسو می‌خوری، یـعـنـی از مال و اموال شخصی دزد مصرف خواهی کرد.اگر ببینی با راسو جنگ و درگیری می‌کنی و بر او غلبه کرده‌ای، یـعـنـی بر دزد غلبه می‌کنی، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی راسو را کشته‌ای، یـعـنـی دزد را خواهی گرفت و بر او غلبه می‌کنی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی راسو تو را گاز گرفته است، یـعـنـی مبتلا به بیماری طولانی خواهی شد، ولی سرانجام بهبود پیدا خواهی کرد (دفع بلا و گرفتاری).امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای راسو عبارتند از: ۱– غم و اندوه ۲– درد ۳– بیماری.

راسو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم