آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دیوار – سایر موارد

0

سایر موارد

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی به روی دیوار آب دهان انداخته‌ای و تف کرده‌ای، تعبیرش این است که مال و اموالی را در راه رضای خدا خرج می‌کنی.اگر ببینی بروی سقف یا دیوار خانه نقش و نگار می‌کشی، یـعـنـی به دنیا مغرور می‌شوی .تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی میخ به دیوار زده‌ای، یـعـنـی در آنجا مانع برادر تو شده و او را بازدارند، ولی ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی میخ را به دیوار یا ستونی زده‌ای، یـعـنـی با شخصی منافق و دورو دوستی می‌کنی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی چشم تو دیوار شهر شده است، یـعـنـی «پادشاه» می‌شوی.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی پشت خود را به دیوار تکیه داده‌ای، یـعـنـی به مسافرت می‌روی و مال و اموال به دست می‌آوری.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی دیوار را برداشته‌ای، یـعـنـی مردی را به درجۀ بالایی می‌رسانی، ولی اگر دیوار را انداختی، یـعـنـی او را از معاش و معیشت انداخته تا هلاک و نابود شود.تعبیر سایۀ دیوار به دست آوردن عزت و بزرگی از شخصی بزرگ است که معیشت و مایحتاج زندگانی خودت را در پناه او بدست می‌آوری.

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم