آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دیوار – ساختن دیوار

0

ساختن دیوار

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی دیواری را از خشت و گِل ساخته‌ای، تعبیرش مال و دین و امانت می‌باشد، ‌‌‌‌‌ یا اگر دیوار را از سنگ و آهک ساخته باشی، یـعـنـی فریب دنیا را خورده و به آن مغرور شده‌ای و در فکر آخرت خودت نیستی .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی دیوار کجی را صاف کرده‌ای یا دیوار خرابی را تعمیر نموده‌ای، یـعـنـی وضع بد تو، خوب و درست می‌شود.

ساختن دیوار

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم