آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دیوار – تخریب دیوار

0

تخریب دیوار

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی دیوار کهنه‌ای را خراب می‌کنی، تعبیرش این است که مال و اموال به دست می‌آوری، ولی اگرجدید و نو باشد، تعبیرش این است که دچار غم و اندوه و مصیبت می‌شوی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خشت را از دیوار تراشیده و کنده‌ای، یـعـنـی اموال صاحب دیوار از میان می‌رود.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی دیوار را برداشته‌ای، یـعـنـی مردی را به درجۀ بالایی می‌رسانی، ولی اگر دیوار را انداختی، یـعـنـی او را از معاش و معیشت انداخته تا هلاک و نابود شود.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بام خانه یا دیوار روی تو افتاده است، یـعـنـی از جایی که امید نداری به تو مال و اموال فراوانی می‌رسد و به خاطر آن شاد و خوشحال شده و درکار تو گشایش بوجود می‌آید .اگر ببینی دیوار شهر یا دیوار مسجد جامع شهر افتاده است، یـعـنـی حاکم شهر هلاک و نابود می‌شود.

تخریب دیوار

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم