آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دینار – مقدار دینار

0

مقدار دینار

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی یک دینار به دست آورده‌ای یا کسی آن را به تو داده است، تعبیرش این است که صاحب فرزند می‌شوی،‌‌‌‌‌ یا اینکه به خاطر امانتی که پیش تو می‌سپارند، قباله و نوشته‌ای بین شما تنظیم خواهد شد، ولی اگر ببینی آن را از دست داده‌ای، یـعـنـی از جهت فرزندت دچار مصیبت می‌شوی. ابن سیرین می‌گوید: اگر فقط یک دینار داری (نه بیشتر و نه کمتر)، یـعـنـی خانه‌ای نو و کوچک به دست می‌آوری، مخصوصاً اگر شخص آشنایی آن دینار را به تو داده باشد .امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی یک الی چهار دینار گرفته‌ای یا کسی به تو داده است، یـعـنـی عزت و جاه و مقام تو به خاطر زن‌ها افزایش می‌یابد.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب بیشتر از چهار عدد دینار ببینی، یـعـنـی به اندازه دینارهایی که دیده‌ای مسئلۀ ناخوشایندی برای تو بوجود می‌آید، یا حرف تلخ و سنگینی میشنوی،‌‌‌‌‌ و اگر تعداد دینار معلوم و مشخص باشد چیزی که گفته شد آسانتر و کمتر می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب پنج عدد دینار ببینی، یـعـنـی کار خوب و پسندیده‌ای انجام می‌دهی، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر در دست خودت پنج عدد دینار ببینی، یـعـنـی نمازهای پنجگانه را به جا می‌آوری، ولی اگر ببینی تعدادی از آن‌ها را از دست داده‌ای، تعبیرش این است که به اندازه آن‌ها در به جا آوردن نمازهای پنجگانه کوتاهی می‌کنی، امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیر پنج عدد دینار، نمازهای پنج‌گانه می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی صد یا هزار دینار در اختیار داری (عدد آن حتماً باید زوج باشد)، یـعـنـی به دنبال کسب علم و دانشی می‌روی و سرانجام آن را یاد می‌گیری، ولی اگر ببینی آن‌ها را از دست داده‌ای یا به کسی داده‌ای، به اندازه آن علم خود را از دست می‌دهی، امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی تعداد دینارها عدد زوج می‌باشند، تعبیرش دین پاک و علم با سود و منفعت می‌باشد، ولی اگر تعداد دینارها عدد فرد باشد، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد. اگر ببینی دینارها را از دست داده‌ای یا آن‌ها را دزیده‌اند و یا به کسی داده‌ای، یـعـنـی غم و غصه تو از بین می‌رود.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کیسه‌های درهم و دینار به دست آورده‌ای، یـعـنـی مال و نعمت حلال جمع می‌کنی.اگر ببینی دینارهای زیادی به دست آورده‌ای و آن‌ها را در جای محکم و مطمئنی قرار داده‌ای، یـعـنـی امانت مسلمانان را حفظ می‌کنی، مخصوصاً اینکه نمازها را به جا می‌آوری. امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر دینارهای بسیار، مال و اموالی است که با رنج و سختی و درگیری و دشمنی به دست می‌آوری.

مقدار دینار

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم