آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دوش و کتف انسان

0

دوش

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب دوش، وقار و صبر و بردباری، و همچنین زینت و جمال انسان می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی دوش تو قوی و سالم است، تعبیرش این است که به خوبی امانت‌داری می‌کنی و امانت را به صاحبش برمی‌گردانی .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی دوش تو ضعیف و شکسته می‌باشد، یـعـنـی دارای وقار و بردباری و جمال و زینت نخواهی بود، در جائی دیگر می‌گوید: اگر ببینی دوش تو ضعیف شده است، یـعـنـی زن تو دچار ناخوشی می‌شود، ولی ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی دوش تو سست و ضعیف است، یـعـنـی نمی‌توانی امانت‌داری کنی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی روی دوش تو موی زیادی درآمده است، یـعـنـی امانت‌دار خواهی بود.

دوش

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم