آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دوستی – اهدای گل

0

اهدای گل

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند بنفشه چیده و به شوهر خودش داده است، تعبیرش این است که شوهرش او را طلاق می‌دهد.ابن سیرین می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که گل سوسن چیده و آن را به شوهرش داده است، یـعـنـی شوهرش او را طلاق می‌دهد، و اگر ببیند به «غلام» خودش داده است، یـعـنـی غلامش فرار می‌کند.تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی لاله‌ای چیده و آن را به همسر خودت داده‌ای، تعبیرش این است که از او طلاق می‌گیری.اگر ببینی کسی به تو دسته‌ای نسرین داده است، یـعـنـی میان شما بحث و جدل و بگومگو به وجود می‌آید.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی نیلوفری چیده و آن را به غلام خودت داده‌ای، یـعـنـی آن غلام فرار می‌کند.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی به تو یاسمن داده است، تعبیرش این است که میان شما جدائی می‌افتد.

اهدای گل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم