آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دوختن

0

دوختن

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب خیاط و دوزنده، کسی است که کارهای دنیوی به دست او درست و اصلاح می‌شود، مخصوصاًً کارهای کسی که برایش لباس میدوزد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی باسوزن لباس میدوزی، تعبیرش این است که حال و روز تو خوب و نیک شده و به خواستۀ خودت می‌رسی. ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی سوزن داری و چیزی را با آن میدوزی، یـعـنـی کارهای پراکنده تو متمرکز می‌شوند و حاجت و خواسته‌ات برآورده خواهد شد.‌‌‌‌‌ اگر ببینی سوزن در دست داری و لباس را به طور کامل ندوخته‌ای، یـعـنـی هر کاری را نیمه کاره رها می‌کنی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی شلوار را بدون جای کمربند [بندهایی در شلوار که کمربند را از آن رد می‌کنند تا کمربند رها نشود]دوخته‌ای، یـعـنـی با زنی ازدواج کرده ولی در نهایت طلاق خواهی گرفت.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی لباس خودت را میدوزی، یـعـنـی کار تو خوب و حال و روزت رو به راه و درست خواهد شد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی برای خودت لباس دوختی و یقۀ آن را هم دوخته‌ و تمام نموده‌ای، یـعـنـی با عیال و زن خودت سازگار و خوش‌برخورد خواهی بود.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی لباس مردی را میدوزی، تعبیرش خوب است، ولی اگر ببینی لباس زنی را میدوزی، یـعـنـی دچار غم و اندوه و ضرر و زیان خواهی شد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی لباس زن خودت را میدوزی، یـعـنـی در خدمت آن‌ها خواهی بود.

دوختن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم