آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دوات

0

دوات

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب دوات، زنی پاک و عالم می‌باشد.اگر در خواب ببینی دوات داری، تعبیرش این است که با زنی پاک و عالم ازدواج می‌کنی و به تو سود و منفعت می‌رساند. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی دواتی از عاج داری، یـعـنـی«پادشاه» به تو «کنیزکی» می‌بخشد که از او به جاه و عزت می‌رسی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی دوات خود را از دست داده‌ای، یـعـنـی زن تو از دنیا می‌رود، ولی اگر زنی نداری، یـعـنـی زنی از بستگان تو از دنیا خواهد رفت (دفع بلا و گرفتاری).

دوات

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم