آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دهان خوب و بد

0

دهان خوب و بد

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی دهان تو خوب و نیکو می‌باشد، تعبیرش این است که حرف‌های خوب و نیکو میشنوی. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی دهان تو بوی خوب می‌دهد، یـعـنـی مردم تو را تحسین می‌کنند. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینیدندان‌هایت بوی خوبی می‌دهند، یـعـنـی بستگانت تو را تحسین می‌کنند.اگر ببینی دهانت کج، شُل و یا زشت می‌باشد، یـعـنـی حرف‌های زشت و بی‌فایده میشنوی. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی دهانت بوی بدی می‌دهد، یـعـنـی مردم از تو بد می‌گویند. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی دندان‌هایت بوی بدی می‌دهند، یـعـنـی بستگانت پشت سر تو غیبت و بدگوئی می‌کنند.

دهان خوب و بد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم