آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دنبه

0

دنبه

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب دنبه، کیف نگهداری از پول و مال و اموال است که متعلق به مرد یا زن او می‌باشد،‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیرش کیف پول می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب روغن دنبه، علم و دانش و حکمت است.اگر در خواب ببینی دنبۀ خام می‌خوری، تعبیرش این است که مال «شبهه‌ناک» داری، ولی اگر پخته باشد، تعبیرش این است که دشمن از مال و اموال تو مصرف خواهد کرد (دفع بلا و گرفتاری).ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی مثل گوسفندها دنبه داری، یـعـنـی صاحب فرزندی خوشبخت و ثروتمند می‌شوی که رزق و روزی گسترده و فراخی دارد.

دنبه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم