آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دم داشتن

0

دم داشتن

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مثل خر و اسب و گاو دم داری، تعبیرش این است که مال و نعمت تو زیاد می‌شود و زندگی را به شادی و خوشی می‌گذرانی، ولی دین و ایمان تو سست می‌شود. اگر ببینی مثل سگ یا گرگ دم داشته‌ای، یـعـنـی مال و اموال حرام به دست می‌آوری و مردم تو را سرزنش می‌کنند .بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر ببینی دم داری، یـعـنـی مردم از تو اطاعت و پیروی می‌کنند.

دم داشتن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم