آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دم اسب

0

دم اسب

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی دم خر یا اسب در دست داری، تعبیرش این است که به اندازه آن مال و نعمت به دست می‌آوری .اصفهانی می‌گوید: اگر ببینی سوار اسبی شده‌ای که دم درازی دارد، یـعـنـی به اندازه درازی دم اسب پیروان و طرفداران تو زیاد می‌شوند، ولی اگر بر خلاف این ببینی، یـعـنـی حال و روز تو بد می‌شود و فقیر خواهی شد.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی اسب تو دم بلند و پرپشتی دارد، یـعـنـی به اندازه آن نوکر و خدمتکار بدست می‌آوری. اگر ببینی دم اسب بریده است، یـعـنـی دارای نوکر و خدمتکار نخواهی بود.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی اسب بدون دُمی را خریده‌ای و سوار آن شده‌ای، یـعـنـی با زنی بی‌اصل و نسب ازدواج می‌کنی. 

دم اسب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم