آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دعا و مناجات

0

دعا و مناجات

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب دعا کردن، برآورده شدن حاجت و خواسته می‌باشد.اگر در خواب ببینی برای کسی دعا می‌کنی، تعبیرش این است که به انجام ظلم و فساد گرایش پیدا می‌کنی و امر به معروف نخواهی کرد. اگر ببینی برای شخص مظلومی دعا می‌کنی، یـعـنـی خیر تو به همه مردم می‌رسد و بدخواه کسی نیستی و همه مردم را به خواسته‌هایشان می‌رسانی. اگر ببینی خودت را دعا می‌کنی و طلب بخشش می‌کنی، یـعـنـی عاقبت به خیر می‌شوی و خواسته و حاجت تو برآورده می‌شود.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی با التماس و زاری دعا می‌کنی، یـعـنـی اگر درستکار و پرهیزکار هستی، خداوند تو را مورد آمرزش قرار می‌دهد و به خواسته‌ات می‌رساند، یا اگر مفسد و گناهکار هستی، گناه تو را بخشیده و توفیق توبه کردن را به تو می‌دهد، و اگر کافری این خواب را ببیند، تعبیرش این است که خداوند به او توفیق می‌دهد که مسلمان بشود.اگر ببینی در تاریکی دعا می‌کنی، یـعـنـی از غم و غصه نجات پیدا می‌کنی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی دعای قنوت را می‌خوانی، یـعـنـی حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود و مردم تو را تحسین و ستایش می‌کنند، ‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: تعبیرش برای مردم درستکار، برآورده شدن حاجت و خواسته و همچنین گشایش و رو به راه شدن امور دینی توسط بزرگان می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی دعا می‌نویسی، تعبیرش خیر و برکت و سود و منفعت می‌باشد .

دعا و مناجات

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم