آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دعاهاى قرآن که با کلمه ربنا شروع می شود

0

دعاهاى قرآن که با کلمه ربنا شروع میشود
۱ –
ربنا اتنا فى الدنیا حسنه و فى الاخره حسنه و قنا عذاب النار

۲۰۱/۲
پروردگارا در دنیا و آخرت به ما نیکى و احسان فرما و ما را از عذاب آتش دوزخ مصون بدار.
۲ –
ربنا اتنا فى الدنیا و ماله فى الاخره من خلاق

۲۰۰/۲
پروردگارا در دنیا رحمت و نعمت به ما عنایت کن هر که از رحمت تو محروم شد در آخرت بهره ندارد.
۳ –
ربنا اتنا من لدنک رحمه و هیى لنا من امرنا رشدا.

۱۰/۱۸
پروردگارا ما، از جانب خود بر ما رحمتى فرست و براى رشد عقلى ما وسائل هدایت و ارشاد آماده فرما.
۴ –
ربنا اتهم ضعفین من العذاب و العنهم لعنا کبیرا.

۶۹/۳۳
پروردگارا ما آنها که ما را گمراه نمودند عذاب آنها را دو چندان کن و از نعمتهاى خود محروم ابدى فرما.
۵ –
ربنا امنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین .

۵۳/۳
پروردگار ما، ما به تو و آنچه بر پیغمبرت فرستادى ایمان آوردیم و از رسول تو پیروى کردیم نام ما را از شهادت دهندگان به توحید و نبوت قرار ده .
۶ –
ربنا امنا فاغفرلنا و ارحمنا و انتخیر الراحمین .

۱۰۹/۲۳
پروردگار ما، ما به تو ایمان آوردیم ما را ببخش و بیامرز و به ما رحم کن که تو بهترین بخشندگانى .
۷ –
ربنا امنا فاکتبنا مع الشاهدین .

۸۳/۵
پروردگار ما، ما به تو ایمان آوردیم ما را در زمره گواهان توحید و موحدین قرار ده .
۸ –
ربنا ابصرنا و سمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون .

۱۲/۳۲
پروردگار ما آنچه به ما وعده فرموده بودى و دیدیم و شنیدیم ما را به دنیا برگردان تا عمل صالح کنیم که ما به حشر و نشر و کتاب و معاد یقین پیدا کرده ایم .
۹ –
ربنا اتمم لنا نورنا و اغفرلنا انک على کل شى ء قدیر.

۸/۶۶
پروردگارا نور علم و ایمان را براى ما تمام گردان و ما را بیامرز که تو بر هر چیز قادر و توانایى .
۱۰ –
ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون .

۱۰۸/۲۳
پروردگارا ما را از جهنم بیرون ببر که اگر ما دوباره عصیان کنیم ستمکاریم .
۱۱ –
ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذى کنا نعمل .

۳۷/۳۵
پروردگارا ما را از این آتش بیرون کن تا به پیروى پیغمبرت عمل صالح کنیم غیر از آنچه مى کردیم .
۱۲ –
ربنا اخرجنا الى اجل قریب نجب دعوتک و نتبع الرسل .

۴۴/۱۴
پروردگارا ما، عذاب را براى ما به تاخیر انداز و مهلت کوتاهى ده تا آنچه فوت شده جبران کنیم ما دعوت تو را اطاعت کنیم و پیغمبر تو را پیروى نماییم .
۱۳ –
ربنا اخرجنا من هذه القریه الظالم اهلها و اجعل لنا من لدنک ولیا و اجعل لنا من لدنک نصیرا.

۷۵/۴
پروردگارا ما را از دست ستمکاران مکه نجات ده و راه فرج و نجاتى به ما بنما و یار و مددکارى براى ما بفرست که از جانب تو یاور ما باشد.
۱۴ –
ربنا استمتع بعضنا ببعض و بلغنا اجلنا.

۱۲۸/۶
پروردگارا بعضى از ما از بعض دیگر بهره مند شدیم و رسیدیم به آنچه مقرر فرموده اى .
۱۵ –
ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غزاما.

۶۵/۲۵
پروردگارا بگردان از ما عذاب جهنم را که آن عذاب براى همیشه هلاک کننده است .
۱۶ –
ربنا اطمس على اموالهم و اشدد على قلوبهم فلا یومنوا حتى یروا العذاب الالیم .

۸۸/۱۰
پروردگارا اموال آنها را نابود ساز و دلهاى آنها را قسى و سخت گردان که ایمان نمى آورند جز به دیدن عذاب سخت .
۱۷ –
ربنا اغفرلنا ذنوبنا و اسرافنا فى امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الکافرین .

۱۴۷/۳
پروردگار ما گناهان ما را بیامرز و لغزش و اسراف ما را ببخش و قدمهاى ما را در راه انجام وظیفه ثابت بدار و بر کفار نصرت و پیروزى بخش .
۱۸ –
ربنا اغفرلنا و لاخواننا الذین سبقونا بالایمان و لاتجعل فى قلوبنا غلا للذین امنوا.

۱۰/۵۹
پروردگار ما بیامرز ما را و برادران ما را که در ایمان بر ما سبقت گرفتند خدایا در دلهاى ما براى گرویدگان به تو کینه و کدورتى قرار مده که تو مهربانى .
۱۹ –
ربنا انک روف رحیم .

۱۰/۵۹
پروردگار ما تو به تحقیق رئوف و مهربانى .
۲۰ –
ربنا اغفرلى ولوالدى و للمومنین یوم یقوم الحساب .

۴۱/۱۴
پروردگار ما مرا و پدر مادر مرا و همچنین مومنین را در روز حساب بیامرز.
۲۱ –
ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین .

۸۹/۷
پروردگار تو درى از رحمت به سوى ما و قوم ما بگشا که راه تو راه حق ات و تو بهترین گشاینده اى .
۲۲ –
ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الکافرین .

پروردگار ما به ما صبر و شکیبایى عنایت کن و در عبادت ثابت قدم و بر کفار پیروزى بخش .
۲۳ –
ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین .

۱۲۶/۷
پروردگار ما به ما تحمل و بردبارى عنایت فرما و ما را جزو تسلیم شدگان پیغمبرت بمیران .
۲۴ –
ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون

۱۲/۴۴
پروردگار ما عذاب را از ما دور بگردان و بر طرف ساز که ما گرویدگان به تو هستیم .
۲۵ –
ربنا انزل علینا مائده من السماء تکون لنا عیدا لاولنا و اخرنا.

۱۱۴/۵
پروردگار ما از آسمان براى ما مائده و غذایى فرست که بر ما و آیندگان (روز عید) باشد.
۲۶ –
ربنا انک تعلم ما نخفى و ما نعلن و ما یخفى على اللّه من شى ء فى الارض و لا فى السماء.

۳۸/۱۴
پروردگارا تو مى دانى آنچه پنهان و آشکار عمل مى کنیم بر خداوند در آسمان و زمین هیچ کار و هیچ چیز پوشیده نیست .
۲۷ –
ربنا انک جامع الناس لیوم لاریب فیه ان اللّه لایخلف المیعاد.

۹/۳
پروردگارا تو هستى که روز قیامت روزى که در آن شک نیست اجزاء و اجساد و ابدان همه بندگانت را جمع و حشر مى کنى محققا خداوند وعده خود را خلاف نمى کند.
۲۸ –
ربنا انک انت العزیز الحکیم .

۵/۶۰
پروردگار ما به حقیقت تو عزیز و حکیمى و غالب و مصلحت دانى .
۲۹ –
ربنا انک اتیت فرعون و ملاه زینه و اموالا فى الحیوه الدنیا.

۸۸/۱۰
پروردگار ما تو فرعون و اشراف ملت او را به مال دنیا و تحمل نیرو داده اى تو خود مى توانى گرفت آنچه به آنها داده اى .
۳۰ –
ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته و ما للظالمین من انصار.

۱۹۲/۳
پروردگارا تو هستى که از روى عدالت هر که مستحق عذاب شد به آتش مى فرستى و خوار و ذلیل مى سازى و براى ستمکاران یار و یاورى نیست .
۳۱ –
ربنا اننا امنا فاغفرلنا ذنوبنا و قنا عذاب النار.

۱۶/۳
پروردگار ما، ما به تو ایمان آورده ایم پس گناهان ما را بیامرز و ما را از عذاب جهنم مصون بدار.
۳۲ –
ربنا اننا سمعنا منادیا ینادى للایمان ان امنوا بربکم فامنا.

۱۹۳/۳
پروردگار ما نداى منادى تو را که مردم را دعوت مى کرد که به خداى یگانه ایمان آورید، شنیدیم و ایمان آوردیم که تو خداى واحدى .
۳۳ –
ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغنى .

۴۵/۲۰
پروردگارا ما مى ترسیم فرعون بر ما چیره و غالب شود یا طغیان نماید.
۳۴ –
ربنا انى اسکنت من ذریتى بواد غیر ذى زرع عند بیتک المحرم .

۳۷/۱۴
پروردگار ما من زن و فرزندم اسماعیل را در وادى بى آب و علف کنار خانه محترم امن تو سکنى دادم تو آنها را حفظ فرما.
۳۵ –
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم .

۱۲۷/۲
پروردگار ما ساختمان کعبه را که خانه امن توست از ما قبول فرما که تو شنونده و دانایى .
۳۶ –
ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفرلنا و ترحمن لنکونن من الخاسرین .

۲۲/۷
پروردگار ما ما بر نفوس خود ستم کردیم و اگر تو ما را نیامرزى و به ما رحم نکنى از زیانکاران خواهیم بود.
۳۷ –
ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر

۴/۶۰
پروردگار ما در هر کار به تو توکل مى کنم و از تو استعانت مى جوییم که بازگشت همه ما بسوى توست .
۳۸ –
ربنا فاغفرلنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار

۱۹۳/۳
پروردگار ما گناهان ما را بیامرز و از بدیهاى ما در گذر و بپوشان و ما را با نیکوکاران قرار ده .
۳۹ –
ربنا لاتجعلنا فتنه للذین کفروا و اغفرلنا.

۴/۶۰
پروردگار ما، ما را براى آنها که کافر شدند سبب آزمایش قرار مده و ما را بیامرز.
۴۰ –
ربنا لاتزع قلوبنا بعد اذهدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه .

۸/۳
پروردگار ما دلهاى ما را پس از روشن گردانیدن به نور ایمان و حق هدایت دیگر تیره مگردان و از جانب خودت رحمت فرما که تو بخشاینده اى .
۴۱ –
ربنا لیقیموا الصلوه فاجعل افبده من الناس تهوى الیهم و ارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون .

۳۷/۱۴
پروردگار ما من اسماعیل را در کنار خانه امن تو سکنى دادم ، تا نماز را بر پا دارند. بارالها! دلهاى مردم را مایل و راغب به مکه گردان و این سرزمین را پر برکت قرار ده تا مردم به سوى کعبه آیند و از برکات و رزق و روزى مادى و معنوى آن بهره مند گردند باشد که سپاسگزار شوند.
۴۲ –
ربنا لاتجعلنا فتنه للقوم الظالمین .

۸۵/۱۰
پروردگارا ما را سبب آزمایش براى اقوام ستمکار قرار مده .
۴۳ –
ربنا لاتجعلنا مع القوم الظالمین .

۴۷/۷
پروردگار ما، ما را با مردم ستمکار و متعدى محشور مفرما.
۴۴ –
ربنا لاتجعلنا فتنه للذین کفروا و اغفرلنا ربنا انک انت العزیز الحکیم .

۶/۶۰
پروردگارا ما را فتنه و امتحان براى آنان که کافر شده اند قرار مده و ما را بیامرز. پروردگارا محققا تو عزیز و حکیمى .
۴۵ –
ربنا لاتواخذنا ان نسینا او اخطانا.

۲۸۶/۲
پروردگارا ما را به نیسان و غفلت و خطا و فراموشى مگیر و هشیار و بیدارمان دار.
۴۶ –
ربنا لم کتبت علینا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب .

۷۷/۴
(کفار گفتند) پروردگارا چرا بر ما جنگ واجب کردى و نگذاشتى به اجل خود بمیریم (بگو بدون پیکار چیزى به کسى نمى دهند)
۴۷ –
ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع ایاتک و تکون من المومنین .

۴۸/۲۸
پروردگارا اگر براى ما پیغمبر و رسولى مى فرستادى آیات فرمان تو را پیروى مى کردیم و ایمان مى آوردیم .
۴۸ –
ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع ایاتک من قبل ان نذل و نخزى .

۱۳۵/۲۰
پروردگار ما چرا براى ما پیغمبرى نفرستادى تا آیات تو را پیروى کنیم و به خوارى و خزیان نیفتیم (گفتار کفار است )
۴۹ –
ربنا لیضلوا عن سبیلک

۸۸/۱۰
پروردگارا فرعون و فرعونیان مردم را از راه گمراه کردند.
۵۰ –
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار

۱۹۳/۳
پروردگارا تو هیچ چیز را باطل نیافریدى تو منزهى پس ما را از عذاب آتش نگاهدار.
۵۱ –
ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلوا علیهم ایاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم .

۱۲۹/۲
پروردگارا در ذریه من پیغمبرى برگزین و برانگیز که آیات تو را بر آنها بخواند و علم و دانش و کتاب و حکمت به آنها بیاموزد و نفوس آنها را تزکیه و تهذیب نماید. تو محققا عزیز و حکیم و غالب و مصلحت دانى .
۵۲ –
ربنا و لا تحمل علینا اصراکما حملته على الذین من قبلنا.

۲۸۶/۲
پروردگارا بار گناه را بر ما گران مفرما آنچنان که بر پیشینیان ما نمودى .
۵۳ –
ربنا و اتنا ما وعدتنا على رسلک و لاتحزنا یوم القیامه انک لا تخلف المیعاد.

۱۹۴/۳
پروردگارا ما را به صلاح آر، آنچه بر زبان پیغمبرانت از عطا وعده فرمودى به ما هم عنایت کن و روز قیامت ما را خوار و ذلیل و بینوا مفرما محققا وعده هاى تو خلف نمى شود.
۵۴ –
ربنا واجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امه مسلمه لک و ارنا مناسکنا و تب علینا انک انت التواب الرحیم .

۱۲۸/۲
ابراهیم گفت : پروردگارا دلهاى من و فرزندم اسماعیل را تسلیم خودت بگردان که همه دلها به دست توست و از ذریه من امتى مسلمان قرار ده ، که تسلیم اراده و رضاى تو باشند و مناسک و روش حج خانه خود را به ما بیاموز، و توبه ما را بپذیر که تو بسیار توبه پذیر و بخشنده و مهربانى .
۵۵ –
ربنا و ادخلهم جنات عدن التى وعدتهم و من صلح من ابائهم و ازواجهم و ذریاتهم انک انت العزیز الحکیم .

۸/۴۰
فرشتگان گویند: پروردگارا این بندگان پرهیزگار را وارد بهشت عدن خود ساز که به آنها وعده داده اى و هر کس از آنها از پدرانشان و ذریه شان صالح بودند همه را داخل بهشت فرما که تو بر همه چیز غالب و دانایى .
۵۶ –
ربنا وسعت کل شى ء رحمه و علما فاغفر للذین تابوا و اتبعو سبیلک و قهم عذاب الجحیم .

۷/۴۰
پروردگارا تمام موجودات در احاطه علمى و رحمت واسعه تو هستند پس بیامرز آنها که توبه کردند و پیروى پیامبران تو نمودند و به راه تو رفتند و آنها را و آنها را از عذاب جهنم نگاهدار یعنى عذاب جهنم براى آن طبقه مطیع به وقوع نپیوندد و پیش نیاید.
۵۷ –
ربنا و لاتحملنا ما لاطاقه لنا به واعف عنا و اغفرلنا و ارحمنا انت مولینا فانصرنا على القوم الکافرین .

۲۸۶/۲
پروردگارا ما طاقت تحمل بار گران را نداریم ما را ببخش و عفو کن و بیامرز که تو صاحب اختیار ما هستى خدایا ما را بر کفار پیروزى ده .
۵۸ –
ربنا و تکون من المومنین

۲۸/۶
پروردگارا ما از گروندگان به توحید و یگانگى تو مى باشیم .
۵۹ –
ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون .

۱۷/۳۶
پروردگار ما بهتر مى داند که ما را به رسالت به سوى شما فرستاده تا راه توحید را به شما بنماییم .
۶۰ –
ربنا رب السموات و الارض لن ندعوا من دونه الها.

۱۴/۱۸
پروردگار ما پروردگار آسمانها و زمین است ، هرگز ما معبودى غیر از او نمى گیریم .
۶۱ –
ربنا هولاء شرکاونا الذین کنا ندعوا من دونک .

۸۶/۱۶
پروردگارا این گروهند شریکان ما که ما را دعوت مى کردند غیر از تو را پرستش کنیم .
۶۲ –
ربنا الذى اعطى کل شى ء خلقه ثم هدى .

۵۱/۲۰
پروردگار ما، کسى است که همه موجودات را آفرید و هدایت به کمال فرمود.
۶۳ –
ربنا باعد بین اسفارنا و ظلموا انفسهم .

۱۹/۳۴
(مردم توانگر یمن به درویشان حسد بردند و گفتند:) پروردگارا بین شهرهاى یمن تا شام را سرزمین خشک قرار ده تا درویشان نتوانند بدون زاد و راحله سفر کنند. آن مردم بدین دعا به خود ستم کردند.
۶۴ –
ربنا غلبت علینا شقوتنا و کنا قوما ضالین .

۱۰۷/۲۳
پروردگارا شقاوت بر ما غلبه یافت و گمراهى گریبان ما را گرفت و ما به خود ستم کردیم .
۶۵ –
ربنا هولاء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار.

۳۸/۷
پروردگارا این بت ها و بت پرستان ما را گمراه نمودند عذاب آتش آنها را دو جندان کن .
۶۶ –
ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قره اعین و اجعلنا للمتقین اماما.

۴۷/۲۵
پروردگارا زنان و فرزندانى به ما عنایت فرما که اسباب رو سفیدى و چشم روشنى ما بشوند. خدایا ما را پرهیزکار و پیشوایان پارسا قرار ده ، یا براى ما پیشوایان پرهیزکارى بگمار.
۶۷ –
ربنا هولاء الذین اغوینا اغویناهم کما غوینا تبرانا الیک ما کانوا ایانا یعبدون

۶۳/۲۸
پروردگارا کسانى که ما را گمراه نمودند تو گمراهشان کن آن چنان که ما را گمراه نمودند، بتها مى گویند ما هم از آنها بیزاریم و هرگز ما را عبادت نکردند بلکه خود را عبادت کردند و پرستیدند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم