آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پادشاه – دست پادشاه

0

دست پادشاه

اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر در خواب ببینی دست تو مثل دست پادشاه شده است، تعبیرش این است که بزرگی و پادشاهی به دست می‌آوری .جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی دست خود را به بدن پادشاه منتقل کرده‌ای، یـعـنـی اگر آن پادشاه درستکار و دیندار باشد، تعبیرش خیر و درستی در دین و ایمان می‌باشد، ولی اگرمفسد و بی‌دین باشد، تعبیرش شر و فساد در دین و ایمان است.

دست پادشاه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم