آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دست – سایر موارد

0

سایر موارد

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی هر دو دست خودت راه می‌روی، تعبیرش این است که به کار خودت اعتماد خواهی داشت، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: از بستگانت سود و منفعت به دست می‌آوری (تعبیرهای مختلف).جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی دست با تو حرف می‌زند، تعبیرش این است که معاش و معیشت تو خوب و نیک می‌شود.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی دست تو مثل دست «پادشاه» شده است، یـعـنـی بزرگی و پادشاهی به دست می‌آوری.اگر ببینی دست کسی را گرفته‌ای و دست در دست یکدیگر دارید ولی نمی‌دانستی که آن شخص زنده است یا مرده، یـعـنـی عمر تو طولانی می‌شود.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی “چپ‌دست” شده‌ای و کارهایت را با دست چپ انجام می‌دهی، یـعـنـی کارهای مخفیانه انجام می‌دهی و حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود، مخصوصاً اگر ببینی با دست چپ جنگ می‌کنی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی با یک دست، دست دیگر خودت را باز می‌کنی، یـعـنـی در کسب و کار ظلم و ستم خواهی کرد .اگر ببینی دست تو درد می‌کند، یـعـنـی به همسایه و یا برادر خودت ظلم و ستم می‌کنی.اگر ببینی هر دو دست تو می‌لرزد، یـعـنـی در کسب و کار خودت عاجز و ناتوان می‌شوی و در آن فرومی‌مانی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی دست خودت را به بدن شخصی زاهد و درستکار یا یک پیغمبری منتقل کرده‌ای، یـعـنـی خداوند تو را هدایت می‌کند یا همانطور که برخی افراد به دست پیغمبران و افراد پرهیزکار توبه کرده‌اند، تو نیز با پند و اندرز آن‌ها و به دست ایشان توبه خواهی کرد. اگر ببینی دست خود را به بدن پادشاه منتقل کرده‌ای، یـعـنـی اگر آن پادشاه درستکار و دیندار باشد، تعبیرش خیر و درستی در دین و ایمان می‌باشد، ولی اگرمفسد و بی‌دین باشد، تعبیرش شر و فساد در دین و ایمان است.

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم