آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دست – بریدن دست

0

بریدن دست

بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خواب قطع شدن دست، عمر طولانی و زندگانی و معیشت خوب و خوش می‌باشد، ولی ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی هر دو دست تو قطع شده است، یـعـنـی نمی‌توانی کسب و کار کنی و به خواسته‌ات برسی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی دست تو قطع شده است، ولی نمی‌دانی دست چپ می‌باشد یا راست، یـعـنـی دچار مصیبت مرگ برادر یا فرزند یا شریک می‌شوی. اگر ببینی وقتی که دست تو قطع شد، در حال قرآن خواندن هستی، یـعـنـی دیگر گناه و معصیت نخواهی کرد و راه خیر و نیک را ادامه می‌دهی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی دست خودت را با کارد بریده‌ای، یـعـنـی عاشق کسی می‌شوی، همانطور که در قرآن کریم آمده: …وَقَطَّعْنَ اَیْدِیَهُنَّ… _ …[زن‌ها با دیدن زیبایی حضرت یوسف] دست‌های خویش ببریدند… (یوسف-۳۱).اگر ببینی قاضی یا «پادشاه» دست تو را قطع کرده‌ است، یـعـنـی برادر یا خواهرت از دنیا می‌رود. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پادشاه دست راست تو را قطع کرده است، یـعـنـی از تو می‌خواهند قسم و سوگند بخوری، ولی تو قسم دروغ می‌خوری. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی دست راست تو را به خاطر انجام گناهی قطع کرده‌اند، یـعـنـی امانت‌دار نبوده، و همچنین دروغگو می‌باشی . ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در شهر تو دو نفر را آورده‌اند و دست یکی را قطع کرده و دیگری را به دار آویخته‌اند، یـعـنـی حاکم شهر برکنار می‌شود و کس دیگری به جای او قرار می‌گیرد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در جنگ دست کسی را بریده‌ای، یـعـنـی حرف سخت و تلخی به آن شخص می‌زنی و در بین شما جدائی می‌افتد.

بریدن دست

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم