آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دستبند زینتی

0

دستبند زینتی

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب دستبند برای زن‌ها، شوهر، ولی برای مردها غم و اندوه و تنگدستی می‌باشد.اگر مردی در خواب ببیند که دستبند نقره دارد، تعبیرش این است که دچار غم و اندوه کمتری نسبت به انواع دیگر دستبند می‌شود. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در هر دو دست خودت دستبند نقره داری، یـعـنـی با رنج و سختی مال و اموال و نعمت به دست می‌آوری (دفع بلا و گرفتاری). اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر در خواب ببینی در دست فرد مشرکی دستبند نقره می‌اندازی، تعبیرش این است که فرد مشرکی به دست تو مسلمان می‌شود.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی دستبند مروارید بسته‌ای، یـعـنـی صاحب فرزندی دختر خواهی شد که زیبا می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از دهان تو دستبندی از مروارید بیرون آمده است، یـعـنـی سخن علم و حکمت می‌گویی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر مردی در خواب ببیند که «پادشاه» به او دستبند می‌دهد، یـعـنـی صاحب فرزند یا برادر خواهد شد، ولی اگر این خواب را زنی ببیند یـعـنـی ازدواج می‌کند.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای دستبند عبارتند از: ۱– برادر ۲– خواهر ۳– شریک۴– دوست ۵– یار و رفیق۶– فرزند ۷– قوت ۸– توانائی ۹– حکومت و فرمانروائی ۱۰– مال ۱۱– محبت ۱۲– کار و پیشه و کشاورزی.

دستبند زینتی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم