آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دریا – کیفیت یا مقدار دریا

0

کیفیت یا مقدار دریا

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی آب دریا صاف و روشن می‌باشد، تعبیرش این است که پادشاه عالم و دانشمند است، ولی اگر تیره و ناپاک باشد، یـعـنـی پادشاه مفسد و ظالم است.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی آب دریا زیاد شده است، یـعـنـی لشکر پادشاه زیاد می‌شود، ولی اگر کم شده است، یـعـنـی لشکر پادشاه کم می‌شود. اگر ببینی آب دریا خشک شده است، یـعـنـی پادشاه و لشکرش نابود خواهند شد.

کیفیت یا مقدار دریا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم