آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

درگیری اسب

0

درگیری اسب

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی با اسب جنگ و نبرد می‌کنی و اسب رام و فرمانبردار نشده و غلبه دارد و غالب می‌باشد، تعبیرش این است که مرتکب گناه و معصیت یا دچار بلا و مصیبت می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی اسب به تو لگد زده یا تو را گاز گرفته است، یـعـنـی زن تو به طور مخفیانه مشغول انجام کاری می‌شود، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی اسبی به تو لگد زده است، یـعـنـی کار تو دچار اشکال و اختلال می‌شود، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی اسب به «پادشاه» لگد زده است، یـعـنـی پادشاهی و حکومت او از بین می‌رود، تعبیرگری نیز می‌گوید: اگر ببینی اسب «وزیر» به او لگد زده است، یـعـنـی وزیر برکنار می‌شود. 

درگیری اسب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم