آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

درهم

0

تعبیرهای کلی

احتمالاً منظور از درهم، ” پول خرد”، و منظور از دینار، “پول درشت” می‌باشد.

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب درهم نسبت به خلق و خوی مردم متفاوت می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی درهم به دست آورده‌ای، تعبیرش این است که ممکن است در بیداری نیز درهم به دست بی‌آوری، ابن سیرین می‌گوید: تعبیر درهم ممکن است، به دست آوردن درهم باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در دست خودت درهم داری، یـعـنـی سخن خوب و نیکو میشنوی.

تعبیرهای کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم