آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

درهم – نوع درهم

0

نوع درهم

اسماعیل بن اشعث می‌گوید: تعبیر خواب درهم خوب و نیک، روشنی و صفا و پاکی در دین و دنیای تو می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب درهم سالم و درست، چیز سالم و درست می‌باشد، ‌‌‌‌‌ اسماعیل بن اشعث نیز می‌گوید: تعبیرش حرف درست و از روی عقل و حکمت است.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: تعبیر درهم پست و بی‌ارزش و بی‌مقدار، تیرگی و کدورت و ناپاکی در دین و دنیای تو می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر درهم شکسته، حرف دروغ می‌باشد،‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش حرف‌های پراکنده و آشفته است، ‌‌‌‌‌ اسماعیل بن اشعث نیز می‌گوید: تعبیرش خصومت و دشمنی می‌باشد. امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای درهم شکسته عبارتند از: ۱– حرف زشت ۲– جنگ و دعوا ۳– زندان و بند ۴– بحث و جدل و بگومگو (دفع بلا و گرفتاری).ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی رنگ درهم سیاه است و رویش عکس صورت می‌باشد، تعبیرش جنگ و دشمنی می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب درهم سیاه ببینی، یـعـنـی درهم سفید به دست می‌آوری، و اگر درهم سفید ببینی، یـعـنـی درهم سیاه به دست می‌آوری، و یا ممکن است همان چیزی که دیده‌ای همان را به دست بی‌آوری. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: تعبیر درهم سیاه بهتر از درهم سفید می‌باشد.تعبیر درهم نقره، مال و اموال است.

نوع درهم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم