آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

درهم – سایر موارد

0

سایر موارد

اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر در خواب ببینی «پادشاه» به تو درهم می‌بخشد، تعبیرش این است که تو را دچار غم و اندوه می‌کند، مخصوصاً اگر درهم سالم و درست نباشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی مشغول قسمت کردن درهم‌هایی با زن خودت می‌باشی، یـعـنـی بین شما داوری و قضاوت بوجود می‌آید.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی درهم در ترازو داری، یـعـنـی به اندازه آن دشمنانی خواهی داشت.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای درهم عبارتند از: ۱– حرف‌های درست ۲– برآورده کردن حاجت و خواسته ۳– حکومت ۴– مال جمع آوری شده ۵– دوست ۶– فرزند ۷– یار و رفیق۸– رزق و روزی فراخ و گسترده ۹– ایمنی ۱۰«کنیزک» ۱۱– به دست آوردن جا و مقام۱۲– منزلت و احترام، مخصوصاًً اگر عفیف و پاکدامن باشی 

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم