آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

درنا

0

درنا

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب درنا، مردی غریب و فقیر و تنگدست می‌باشد.اگر در خواب ببینی درنا گرفته‌ای، تعبیرش این است که با مردی غریب ارتباط برقرار می‌کنی و از یکدیگر بهره‌مند می‌شوید و سود و منفعت به دست می‌آورید. اگر ببینی تعداد زیادی درنا داری، یـعـنـی بزرگتر و رئیس و سرور گروهی از افراد غریب می‌شوی.اگر ببینی سوار درنا شده‌ای، یـعـنـی به مسافرت می‌روی.اگر ببینی تخم درنا داری، یـعـنـی زن تو فقیر خواهد بود.

درنا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم